4 STEP ยกของให้ถูกวิธีป้องกันการปวดหลัง

4 STEP ยกของให้ถูกวิธีป้องกันการปวดหลัง

4 STEP ยกของให้ถูกวิธีป้องกันการปวดหลัง
  • ยืนใกล้บริเวณสิ่งของที่ต้องการจะยก วางเท้าให้มั่นคง เพื่อให้ร่างกายไม่เสียสมดุลขณะยก
  • ยืนย่อเข่าให้หลังเป็นแนวเส้นตรง เพื่อให้น้ำหนักที่ตกบริเวณกระดูกสันหลีง กระจายตัวเท่าๆ กัน
  • จับสิ่งของให้มั่นคง แขนชิดลำตัว จับวัตถุให้ใกล้ตัวมากที่สุด เพื่อให้น้ำหนักวัตถุลงที่ต้นขาทั้งสองข้าง
  • ค่อยๆ ยืดเข่า เพื่อยืนขึ้น โดยใช้กำลังจากกล้ามเนื้อขาและสะโพก โดยให้หลังอยู่ในแนวตรง