ข้อไหล่ติด (Frozen Shoulder)

ข้อไหล่ติด (Frozen Shoulder)

ปัจจัยเสี่ยงที่มักทำให้เกิดอาการข้อไหล่ติดได้ง่าย
  • อายุและเพศ : มักพับได้บ่อยในผู้ที่มีอายุ 40 – 60 ปี / เพศหญิง
  • เคยผ่าตัดหรือได้รับการบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่
  • ปัญหาเกี่ยวกับไหล่ เช่นหินปูนเกาะกระดูกไหล่ เส้นเอ็นไหล่ฉีกขาด
  • ปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง ไทรอยด์

อาการของภาวะไหล่ติด แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 มีอาการเจ็บหรือปวดขณะเคลื่อนไหวหัวไหล่ และปวดมากขึ้นเมื่อพยายามยกแขนขึ้นเหนือศีรษะแต่ยังไม่รู้สึกถึงภาวะข้อไหล่ติด โดยเป็นมากในเวลากลางคืนและเวลาล้มตัวนอน
ระยะที่ 2 อาการปวดจะค่อยๆ ลดลง ข้อไหล่ติดแข็ง การเคลื่อนไหวของหัวไหล่ลำบาก รู้สึกตึงรั้งกล้ามเนื้อรอบๆ หัวไหล่จนถึงต้นคอ
ระยะที่ 3 การเคลื่อนไหวของข้อไหล่น้อยลง จนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน