การป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ

โดยการออกกำลังกายในผู้สูงอายุนั้น ควรคำนึงถึง...

การออกกำลังกายในผู้สูงอายุนั้น ควรคำนึงถึง...
  • โรคประจำตัว
  • ความหนักในการออกกำลังกาย
  • ประเภทของการออกกำลังกาย ไม่ควรเป็นการแข่งขัน หรือท่าทางที่มีอาการเกร็งจนทำให้กลั้นหายใจ
  • ความพร้อมของร่างกายก่อนออกกำลังกาย ไม่อ่อนเพลียหรือมีอาการเหนื่อย
  • ระยะเวลาในการออกกำลังกายอยู่ที่ประมาณ 20-30 นาที ประกอบด้วย ช่วงอบอุ่นร่างกาย, ช่วงออกกำลังกายและช่วงพักฟื้นร่างกาย

อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ ก่อนการออกกำลังกาย เพื่อความปลอดภัยจะดีที่สุดค่ะ

การมาฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายที่คลินิกของเรา นักวิชาชีพจะเน้นเรื่องการตรวจประเมินวิเคราะห์ปัญหา วางแผนโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน และจะให้โปรแกรมการออกกำลังกายที่บ้านกับผู้ป่วยในแต่ละคนด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด